Strona główna » Aktualności » Obowiązek wprowadzenia akceptacji zapłaty przy użyciu "instrumentu płatniczego".

Obowiązek wprowadzenia akceptacji zapłaty przy użyciu "instrumentu płatniczego".

Data dodania: 03-12-2021
Wraz z wprowadzeniem "Nowego ładu" przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż są zobowiązani do akceptowania innych form płatności niż tylko gotówka. Najbardziej rozpowszechnionym i zarazem najbardziej powszechnym instrumentem płatniczym są karty płatnicze i kredytowe, zatem urządzeniem, które pozwoli spełnić wymogi stawiane przez nowe przepisy jest terminal płatniczy.
W naszej ofercie mamy terminale obsługiwane przez wiele organizacji płatniczych: PeP, Elavon, PayTel, eService.


Integrujemy terminale płatnicze  z kasami fiskalnymi online różnych producentów.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 71 342 55 50, 71 342 57 40 lub 604 482 482altWycinek przepisów z „nowego ładu”

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 

Podpisana przez Prezydenta 16 listopada 2021 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw


 

Obowiązek akceptacji instrumentu płatniczego

Ustawa Prawo przedsiębiorców

Art.19a.

1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.z2020r.poz.794 i 1639 oraz z 2021r.poz.355 i 1598). (od 1 stycznia 2022r.)

 

Obowiązek integracji kasy rejestrującej z terminalem płatniczym

Ustawa Prawo przedsiębiorców

Art.19a

3.Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art.111 a ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. (od 1 lipca 2022r.)

 

 

Ustawa o podatku od towarów i usług:

Art.111

6kb. W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art.19a ust.3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000zł.

 

Ulga na terminal

Ustawa o prawach konsumenta

Art.18ef.1.Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art.18, wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

1) 2500zł w roku podatkowym–w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) 1000zł w roku podatkowym–w przypadku podatników innych niż określonych w pkt1.

 

2. Podatnik, o którym mowa w ust.1, będący małym podatnikiem*, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art.87 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art.87 ust.6d –6l tej ustawy:

1) przez co najmniej siedem miesięcy–w przypadku podatnika, o którym mowa w art.99 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług,

2) przez co najmniej 2 kwartały–w przypadku podatnika, o którym mowa w art.99 ust.2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług

–może odliczyć z tytułów, o których mowa w ust.1, kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej niż 2000zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki; przepisów ust.6 i 7 nie stosuje się.

* Zgodnie z ustawami o PIT, CIT i VAT –podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro.

 

6.Podatnik, który zapewnił możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego korzystając z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki, o których mowa w ust.1, odlicza w roku podatkowym, w którym zaprzestał korzystania z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku.

7.Przepisu ust.1 nie stosuje się do podatnika, który przyjmował płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym podatnik ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego.

8.Przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego rozumie się opłaty, o których mowa w art.2 pkt19a–19ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.z2020r.poz.794 i 1639 oraz z 2021r.poz.355)i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

9. Przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 


Przejdź do strony głównejWróć do kategorii Aktualności
Insert PILeasingBrother stopka
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Brother